يکی ديگر از سازهای ضربی که کوچکـتر از دهـل می باشد و مضراب آن دو کوبه چوبی است و آن را در مراسم عـزاداری در اکثـر مناطق ايران می نوازند.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی