دایره این ساز ضربی که از حلقه‌ای چوبی تشکیل گردیده که بر یکی از سطوح جانبی دایره‌ای شکل آن پوست کشیده شده است، این ساز را با ضرب سر انگشتان هر دو دست می‌نوازند و بیشتر شهری است تا محلی و سازی است همراهی کننده با سایر سازهاست. دایره در حال حاضر در آذربایجان بیشتر از سایر شهرها رواج دارد.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی