گالری تصاویر کارگاه ها

صفحه نخستگالری تصاویر کارگاه ها

پوستر کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ با تدریس نازنین روستا عمید عسکری، مرتضی غلامی

پوستر کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ با تدریس نازنین روستا عمید عسکری، مرتضی غلامی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ  با تدریس نازنین روستا تمرین نفس گیری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ با تدریس نازنین روستا تمرین نفس گیری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ  با تدریس نازنین روستا، آواز جمعی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ با تدریس نازنین روستا، آواز جمعی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ  با تدریس نازنین روستا، آواز جمعی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ با تدریس نازنین روستا، آواز جمعی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ  با تدریس نازنین روستا، آواز گروهی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ با تدریس نازنین روستا، آواز گروهی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ  با تدریس نازنین روستا، آواز گروهی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ با تدریس نازنین روستا، آواز گروهی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ  با تدریس نازنین روستا، آواز گروهی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ با تدریس نازنین روستا، آواز گروهی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ ، با تدریس عمید عسکری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ ، با تدریس عمید عسکری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ ، با تدریس عمید عسکری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ ، با تدریس عمید عسکری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ ، با تدریس عمید عسکری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ ، با تدریس عمید عسکری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ 2 با تدریس نازنین روستا شیوه صحیح نفس گیری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ 2 با تدریس نازنین روستا شیوه صحیح نفس گیری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ 2 با تدریس نازنین روستا شیوه صحیح نفس گیری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ 2 با تدریس نازنین روستا شیوه صحیح نفس گیری

آشنایی با تکنیک های صداسازی و آواز با تدریس مرتضی غلامی

آشنایی با تکنیک های صداسازی و آواز با تدریس مرتضی غلامی

تکنیک های نفس گیری با تدریس مرتضی غلامی

تکنیک های نفس گیری با تدریس مرتضی غلامی

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ 3 با تدریس عمید عسکری

کارگاه تئوری موسیقی، سلفژ 3 با تدریس عمید عسکری

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی