مشخصات اساتید

مهدی کیانی


عضو هيئت موسس "انجمن فلوت ايران"

نوازنده و عضو هيئت موسس و شوراى مركزى "كر فلوت تهران" تحت رهبرى سعيد تقدسى .

فراگيرى موسيقى و ساز فلوت را نزد خانم عسل حناچى آغاز و به مدت پنج سال از كلاس هاى ايشان بهره برد. پس از آن با

ورود به پرديس هنرهاى زيبا دانشگاه تهران نزد دكتر آذين موحد به فراگيرى نوازندگى فلوت ادامه داد و در سال ١٣٩٣ از

دانشگاه تهران با درجه كارشناسى فارغ تحصيل شد. پس از آن با هدف آشنايى با تعمير و ساخت و نگهدارى ساز فلوت به

مطالعه در اين زمينه پرداخت و پس از آن با حمايت هاى مستقيم دكتر آذين موحد، سعيد تقدسى و فيروزه نوايى مشغول به

گذراندن دوره هاى تخصصى تعمير و نگهدارى ساز فلوت نزد پائول هينتراِگر و ورنر توماسى در كشور اتريش شد كه هم

اكنون نيز ادامه دارد.

وى همچنين در طى اين سال ها با حضور در مستر كلاس هاى نوازندگان برجسته اى چون فيليپ برنولد، كوشيار شاهرودى،

فيروزه نوايى و... بهره برده و به صورت مكرر از كلاس هاى آقاى سعيد تقدسى استفاده نموده است.

وى در سال ١٣٩٥ به صورت رسمى "كارگاه فلوت تهران" را افتتاح كرد كه اين نهاد به طور تخصصى به تعمير و

نگهدارى و مطالعه بر روى ساختمان سازهاى بادى به خصوص ساز فلوت مي پردازد.
پیشینه هنری
روزهای حضور
سه شنبه
مهدی کیانی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی