قوانین و مقرراتهنرجوی عزیز، با سپاس از انتخاب این آموزشگاه خواهشمندیم متن زیر را ( که

رعایت آن برای حفظ و استمرار فعّالیّت آموزشگاه ضروری است ) به دقّت مطالعه

نموده و در صورت موافقت با تمامی بندهای آن اقدام به ادامه ثبت نام نمایید.

ا- مقرّرات تشکیل کلاس الف- کلاس ها هفته ای یک بار و رأس زمان مقرّر تشکیل

شده و در صورت تأخیر هنرجو بیش از 10 دقیقه از زمان مقرّر و بدون اطّلاع قبلی،

به منزله ی غیبت هنرجو تلقّی خواهد شد. ب- مدّت تشکیل کلاسهای خصوصی

برای بزرگسالان 30 دقیقه می باشد که 5 دقیقه ی پایانی آن برای استراحت

مدرّس در نظر گرفته شده است. مدّت تشکیل کلاس خصوصی کودکان (هنرجویان

تا کلاس پنجم دبستان) بنا به تشخیص مدرّس می تواند تا 20 دقیقه کاهش یابد.


2- مقرّرات لغو کلاس

الف- در صورت لغو کلاس از سوی هنرجو و عدم حضور در

کلاس- حتّی با اطّلاع قبلی- غیبت محسوب شده و جزء جلسات تلقّی می شود.


ب- در صورت لغو کلاس از طرف آموزشگاه، برای زمان برگزاری جلسه ی جبرانی با

هنرجو توافق خواهد شد. در صورت عدم توافق آن جلسه لغو شده و جزء شهریه ی

هنرج محسوب نخواهد شد.

3- مقرّرات شرکت در آزمون الف- هر فصل آزمونی در آموزشگاه برگزار می گردد و

همه ی هنرجویانی که دست کم 12 جلسه تا تاریخ برگزاری آزمون کلاس

خصوصی برگزار کرده اند موظّف به شرکت در آن می باشند. هزینه ی آزمون طبق

تعرفه ی اعلام شده در سایت دریافت شده و عدم حضور در آن به منزله ی غیبت

هنرجو تلقّی خواهد شد. ب- علیرغم پرداخت هزینه ی آزمون توسط هنرجو، فقط

هنرجویانی مجاز به برگزاری آزمون می باشند که از طرف مدرّس به دفتر آموزشگاه

معرّفی شده باشند.

4- مقرّرات مربوط به تعطیلات

الف- آموزشگاه در اعیاد ملّی و مذهبی که مطابق تقویم رسمی کشور تعطیل باشد

باز بوده و کلاس ها دایر است (در غیر این صورت حتماً طی اطلاعیه ای به آگاهی

هنرجو خواهد رسید). امّا در روزهای عزاداری رسمی و همچنین تعطیلات نوروزی

آموزشگاه تعطیل می باشد.

ب- اگر هنرجویی پس از ثبت نام و پرداخت موفق اینترنتی انصراف دهد، با کسر

شهریه ی یک جلسه بقیه ی شهریه ی وی مسترد خواهد شد. در کلاس های

خصوصی اگر اعلام انصراف پس از برگزاری جلسه ی اول باشد، 20% شهریه کسرمی

گردد. برای انصراف پس از جلسه دوم 30% شهریه و پس از جلسه ی سوم 50%

شهریه کسر خواهد شد. بدیهی است در صورت اعلام انصراف پس از برگزاری جلسه

ی سوم هنرجو شهریه ای دریافت نخواهد کرد. در مورد کلاس های گروهی در

صورت اعلام انصراف هنرجو پس از جلسه ی اول هیچ شهریه ای به وی تعلّق

نخواهد گرفت.

در حال بارگذاری ...